Skip to main content

Zombitaongbayan: Patayin sa Shokot ang mga Politiko!

Di masasabing hindi ka mamamtay sa katatawa sa pelikulang Zombadings: Patayin sa shokot si Remington na ngayo'y palabas pa rin sa mga sinehan. Sa pamagat ng komedya, ang salitang "shokot" ay marahil nagmula sa "shock" at "takot". Isang katagang nanggaling sa "gayspeak" nag karoon ng ibayong ibig sabihin ang bagong kataga.

Ngayon nasa balita ang kaso ng isang sikyo na sinuntok daw ng isang congressman or representante ng isang distrito sa Mindanao sa UP Ayala Technohub ng kinailangan para sa seguridad na suriin ang sasakyan ng congresista. Hindi daw itutuloy ng sikyo ang reklamo dahil isa lamang siyang maliit na tao. Si pelikulang Pinoy, may mga sinasabing "memorable" na eksena ng mga "maliit na tao" na lumaban. Kasama na dito ang ginampanan ni FPJ na isang maliit na police sergeant sa "Kapag Puno na ang Salop" laban sa di makakalimutang Judge (na ginampanan ni Eddie Garcia). Hay naku napuno na nga ang salop. Kaya lang maagang pumanaw si FPJ at ang kanyang katunggali ay may neck brace sa ngayon at labas masok sa St Luke's!

Isa pa ang pelikula ng La Aunor tungkol sa isyu ng base militar ng mga Kano. Napagkamalang baboy-ramo ang utol ni Nora bilang nars na may American dream, si Corazon de Jesus. Dito at sa huli lumaban ang dating maliit na "Minsa'y Isang Gamugamo" at ang klasikong linya sa pelikula na "My brother is not a pig" ay di malililumtan. Kaya nga isang katutak na ispoop na ang nagawa sa eksenang ito.

Ang Amerika noon at sa ngayon pa man ay ang super, o mega, o gigang "malaking tao". Ang lahat ng mga namuno sa bayan natin ay super dyutay kung ikukumpara sa mga Kano.

Klik na klik sa mga manonood ang ganito. Ngunit pantasya lang ang ito. Ang pagaabuso ng mga "maliit na tao" ng mga "malalaking tao" ay patuloy , mga sikyo, kasambahay, tsuper, titser, ground stewards/stewardess ng mga airlines at op kors ang mga OFW.

Sa isang tunay na demokrasya walang maliit. Ang konsepto ng :"maliit na tao" ay hango sa kasaysayang  kolonyal at piyudal ng lipunang Pilipino. Dala pa rin natin ito. Ngunit kung magbabakas bakas ang lahat ng mga maliliit, magiging malaki sila. Ito ang buod ng tunay na demokrasya.

Ani nga ni Frankie Sionil-Jose, ang tanyag na manunulat sa Philippine English, hindi mangyayari ang tunay na demokrasya sa Pilipinas hanggat may mga malalaking tao. Ang mga malalaki na bumubuo lamang ng di hihigit sa 3% ng populasyon ng bayan ay tinuring ni Sionil-Jose na mga daga sa kusina na nagpapasasa sa yaman ng bayan, sa mas maanghang na wika tulad ng Kastila mga "ratones". Ang mga ratones ay kumukulong sa higit na malaking kalabaw sa loob ng aparador (ang nakakarami sa lipunan). Tanong ni Sionil-Jose, "Kailan nga ba magwawala ang mga kalabaw?"

Sigurado naman na ma-shoshokot ang mga daga pagnakalaya na ang mga kalabaw!

Ang isang rebolusyon lamang ang papatay sa shokot sa mga garapal. Ang taong bayan ayon kay Sionil Jose ay gutom. Mala-zombie na nga ang maraming mamamyanan sa Pilipinas.

Tingnan niyo si Gadhafi. Halos ma-tae na sa shokot sa disyerto!

ENGLISH TRANSLATION (for the benefit of people like James Soriano)

No one can deny one can die laughing after viewing the movie "Zombadings: Patayin sa Shokot si Remington" which still plays in theatres. In the title of the comedy, the word "shokot" likely came from the combination of "shock" and "fear". This neologism which came from gayspeak has accrued a meaning that is quite different now.

It has been lately in the news that there was a congressman from a Mindanao district who punched a security guard at the UP Ayala Technohub when it was required by security regulations for guards to inspect incoming vehicles. The guard won't pursue the complaint since he considers himself as an ordinary man. In Pinoy movies, there are memorable scenes of ordinary people who fought . To be included here are roles that FPJ played like that ordinary  police sergeant in "Kapag Puno na ang Salop" versus the unforgettable Judge (played bt Eddie Garcia). Hay naku! the ladle is really full. However FPJ passed away so soon and his opponent now has a neck brace and is in and out of St Luke's!

Another is the film by  La Aunor about the contentious issue of American military bases. Nora's (played the nurse Corazon de Jesus who had the American dream) brother was mistaken for a wild pig. And in the end, the once small moth "Minsa'y Isang Gamugamo" gave the classic movie line "My brother is not a pig" which is unforgettable in the history of Pinoy cinema. That's why this has been the subject of a zillion spoofs.

America then and as now is the mega, giga "big man". All those who have led this country are super dyutay when compared to the American.

This subject is a hit with Pinoy audiences. However, this is but a fantasy. The abuse of ordinary people by the "big ones" continues among security guards, chauffers, maids, teacher and even  airline stewards/stewardess and of course, the OFW.

In a democracy there are no ordinary people. This concept of "little people" or ordinary people come from our colonial and feudal history. We still carry it to this day.However if all the "little people" band together as one they will become big. This is what democracy is all about.

And according to  Frankie Sionil-Jose, who is a celebrated writer of Philippine English, true democracy in the Philippines won't come into fruition if there are "big people". They who make up just 3% of the of the country's population are considered by Sionil-Jose as "rats in the kitchen" who have feasted on the nation's wealth. In stronger languages like Spanish they are the  "ratones". The  "ratones" imprison the much larger carabao in the closet  (the masses).  Sionil-Jose asks, "When will the carabaos revolt against their masters?"

Surely the rats will be scared when the carabaos get mad!

Only a revolution will kill the corrupt and abusers by "shokot". The people according to Sionil-Jose are hungry. Ther are like zombies in hunger.

Behold Gadhafi. He almost shits in fear in the desert!

Comments

Popular posts from this blog

Kartilla of the Katipunan

In celebration of Andres Bonifacio Day on Nov 30, I am blogging my English translation of the Katipunan's Code of Ethics or Kartilla (Kartilya). Recruits to the revolutionary association had to learn these by heart. The code was first written by Emilio Jacinto. The Kartilya remains as relevant today as in 1896 .

My apologies for errors in translation. I know there are better translations than this one.

1) A life not spent for a holy and noble cause is like a tree without shade or a noxious weed.

2) Acts that stem from pride and selfishness do not come from a desire to help others..

3) True holiness comes from helping others, charity towards others and the measure of such is in each reasonable act or word.

4) Dark or white your skin may be, all men are equal though one may be greater in knowledge, material wealth, beauty these do not add to one’s humanity.

5) Those who are men of goodwill put honour before concern for self and those who do no good puts the self before honour.

6) For an ho…

President Manuel Luis Quezon's Code of Ethics

Being a denizen of Kyusi, in honour of the man who gave my city its name and for being the most colourful prez the Philippines ever had, I have the pleasure to post Manuel L Quezon's Code of Ethics on his birthday. Let us profit from the wisdom of the Kastila.

1. Have Faith in the Divine Providence that guides the destinies of men and nations.

2. Love your country for it is the home of your people, the seat of your affection and the source of your happiness and well-being. It's defense is your primary duty. Be ready to sacrifice and die for it if necessary.

3. Respect the Constitution which is the expression of your sovereign will. The government is your government. It has been established for your safety and welfare. Obey the laws and see that they are observed by all and that public officials comply with their duties.

4. Pay your taxes willingly and promptly. Citizenship implies not only rights but obligations.

5. Safeguard the purity of suffrage and abide by the decisions of the…

Simoun's lamp has been lit, finally.. not by one but by the many!

"So often have we been haunted by the spectre of subversion which, with some fostering, has come to be a positive and real being, whose very name steals our serenity and makes us commit the greatest blunders... If before the reality, instead of changing the fear of one is increased, and the confusion of the other is exacerbated, then they must be left in the hands of time..."
Dr Jose Rizal "To the Filipino People and their Government"
Jose Rizal dominates the Luneta, which is sacred to the Philippine nation as a place of martyrdom. And many perhaps all of those executed in the Luneta, with the exception of the three Filipino secular priests martyred in 1872, have read Rizal's El Filibusterismo. Dr Rizal's second novel is a darker and more sinister one that its prequel but has much significance across the century and more after it was published for it preaches the need for revolution with caveats,  which are when the time is right and who will instigate it.