Wednesday, September 07, 2011

Zombitaongbayan: Patayin sa Shokot ang mga Politiko!

Di masasabing hindi ka mamamtay sa katatawa sa pelikulang Zombadings: Patayin sa shokot si Remington na ngayo'y palabas pa rin sa mga sinehan. Sa pamagat ng komedya, ang salitang "shokot" ay marahil nagmula sa "shock" at "takot". Isang katagang nanggaling sa "gayspeak" nag karoon ng ibayong ibig sabihin ang bagong kataga.

Ngayon nasa balita ang kaso ng isang sikyo na sinuntok daw ng isang congressman or representante ng isang distrito sa Mindanao sa UP Ayala Technohub ng kinailangan para sa seguridad na suriin ang sasakyan ng congresista. Hindi daw itutuloy ng sikyo ang reklamo dahil isa lamang siyang maliit na tao. Si pelikulang Pinoy, may mga sinasabing "memorable" na eksena ng mga "maliit na tao" na lumaban. Kasama na dito ang ginampanan ni FPJ na isang maliit na police sergeant sa "Kapag Puno na ang Salop" laban sa di makakalimutang Judge (na ginampanan ni Eddie Garcia). Hay naku napuno na nga ang salop. Kaya lang maagang pumanaw si FPJ at ang kanyang katunggali ay may neck brace sa ngayon at labas masok sa St Luke's!

Isa pa ang pelikula ng La Aunor tungkol sa isyu ng base militar ng mga Kano. Napagkamalang baboy-ramo ang utol ni Nora bilang nars na may American dream, si Corazon de Jesus. Dito at sa huli lumaban ang dating maliit na "Minsa'y Isang Gamugamo" at ang klasikong linya sa pelikula na "My brother is not a pig" ay di malililumtan. Kaya nga isang katutak na ispoop na ang nagawa sa eksenang ito.

Ang Amerika noon at sa ngayon pa man ay ang super, o mega, o gigang "malaking tao". Ang lahat ng mga namuno sa bayan natin ay super dyutay kung ikukumpara sa mga Kano.

Klik na klik sa mga manonood ang ganito. Ngunit pantasya lang ang ito. Ang pagaabuso ng mga "maliit na tao" ng mga "malalaking tao" ay patuloy , mga sikyo, kasambahay, tsuper, titser, ground stewards/stewardess ng mga airlines at op kors ang mga OFW.

Sa isang tunay na demokrasya walang maliit. Ang konsepto ng :"maliit na tao" ay hango sa kasaysayang  kolonyal at piyudal ng lipunang Pilipino. Dala pa rin natin ito. Ngunit kung magbabakas bakas ang lahat ng mga maliliit, magiging malaki sila. Ito ang buod ng tunay na demokrasya.

Ani nga ni Frankie Sionil-Jose, ang tanyag na manunulat sa Philippine English, hindi mangyayari ang tunay na demokrasya sa Pilipinas hanggat may mga malalaking tao. Ang mga malalaki na bumubuo lamang ng di hihigit sa 3% ng populasyon ng bayan ay tinuring ni Sionil-Jose na mga daga sa kusina na nagpapasasa sa yaman ng bayan, sa mas maanghang na wika tulad ng Kastila mga "ratones". Ang mga ratones ay kumukulong sa higit na malaking kalabaw sa loob ng aparador (ang nakakarami sa lipunan). Tanong ni Sionil-Jose, "Kailan nga ba magwawala ang mga kalabaw?"

Sigurado naman na ma-shoshokot ang mga daga pagnakalaya na ang mga kalabaw!

Ang isang rebolusyon lamang ang papatay sa shokot sa mga garapal. Ang taong bayan ayon kay Sionil Jose ay gutom. Mala-zombie na nga ang maraming mamamyanan sa Pilipinas.

Tingnan niyo si Gadhafi. Halos ma-tae na sa shokot sa disyerto!

ENGLISH TRANSLATION (for the benefit of people like James Soriano)

No one can deny one can die laughing after viewing the movie "Zombadings: Patayin sa Shokot si Remington" which still plays in theatres. In the title of the comedy, the word "shokot" likely came from the combination of "shock" and "fear". This neologism which came from gayspeak has accrued a meaning that is quite different now.

It has been lately in the news that there was a congressman from a Mindanao district who punched a security guard at the UP Ayala Technohub when it was required by security regulations for guards to inspect incoming vehicles. The guard won't pursue the complaint since he considers himself as an ordinary man. In Pinoy movies, there are memorable scenes of ordinary people who fought . To be included here are roles that FPJ played like that ordinary  police sergeant in "Kapag Puno na ang Salop" versus the unforgettable Judge (played bt Eddie Garcia). Hay naku! the ladle is really full. However FPJ passed away so soon and his opponent now has a neck brace and is in and out of St Luke's!

Another is the film by  La Aunor about the contentious issue of American military bases. Nora's (played the nurse Corazon de Jesus who had the American dream) brother was mistaken for a wild pig. And in the end, the once small moth "Minsa'y Isang Gamugamo" gave the classic movie line "My brother is not a pig" which is unforgettable in the history of Pinoy cinema. That's why this has been the subject of a zillion spoofs.

America then and as now is the mega, giga "big man". All those who have led this country are super dyutay when compared to the American.

This subject is a hit with Pinoy audiences. However, this is but a fantasy. The abuse of ordinary people by the "big ones" continues among security guards, chauffers, maids, teacher and even  airline stewards/stewardess and of course, the OFW.

In a democracy there are no ordinary people. This concept of "little people" or ordinary people come from our colonial and feudal history. We still carry it to this day.However if all the "little people" band together as one they will become big. This is what democracy is all about.

And according to  Frankie Sionil-Jose, who is a celebrated writer of Philippine English, true democracy in the Philippines won't come into fruition if there are "big people". They who make up just 3% of the of the country's population are considered by Sionil-Jose as "rats in the kitchen" who have feasted on the nation's wealth. In stronger languages like Spanish they are the  "ratones". The  "ratones" imprison the much larger carabao in the closet  (the masses).  Sionil-Jose asks, "When will the carabaos revolt against their masters?"

Surely the rats will be scared when the carabaos get mad!

Only a revolution will kill the corrupt and abusers by "shokot". The people according to Sionil-Jose are hungry. Ther are like zombies in hunger.

Behold Gadhafi. He almost shits in fear in the desert!

No comments: